REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ALSEEDGARDEN.PL


1. INFORMACJE O FIRMIE:

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.alseedgarden.pl prowadzony jest przez:

ALSEED GARDEN
MARYNIN 195 F
21-030 MOTYCZ
NIP 7132856026

Adres do korespondencji:

ALSEED GARDEN
MARYNIN 195 F
21-030 MOTYCZ
Tel. 663 063 435
Adres mailowy: biuro@alseedgarden.pl


Koto bankowe na które należy wpłacać należności w PLN: 

Alior Bank: 79 2490 0005-0000 4530 3600 1859

Sklep internetowy www.alseedgarden.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.


2. ZAMÓWIENIA

Zamówienie można złożyć poprzez:

  • sklep internetowy na stronie www.alseedgarden.pl
  • mailem pod adresem biuro@alseedgarden.pl
  • złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem 663-063-435

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe uzupełnienie lub podanie danych teleadresowych wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

ALSEED GARDEN zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień które wzbudzają wątpliwości np. nieprawidłowo wypełnione dane teleadresowe lub podanie nieistniejącego numeru telefonu.

Firma ALSEED GARDEN wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie uzupełnić dane firmy oraz podać numer NIP.

Sklep internetowy prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionych towarów.

Realizacja zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od daty wyboru opcji dostawy płatnej pobraniowo. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia jeżeli podane przez Kupującego dane będą niepełne – w szczególności dotyczy to telefonu kontaktowego, którego brak skutecznie uniemożliwia poprawne i terminowe doręczenie przesyłki kurierskiej.

Przy wyborze faktury VAT jako dokumentu zakupu przez osoby prywatne, prosimy o podanie numeru NIP. W innym wypadku wraz z towarem prześlemy specyfikację dostarczonych nasion i paragon kasy fiskalnej.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od niego zdarzeń losowych lub okoliczności – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną.


3. CENY PRODUKTÓW

Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym www.asleedgarden.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto.


4. PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONY TOWAR

Klient ma do dyspozycji następującą formę płatności za zamówiony towar:

  • płatność przy odbiorze,
  • płatność przelewem.


5. DOSTAWA

Zakupione w sklepie internetowym towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy umieszczone są na stronie www.alseedgarden.pl w zakładce „Koszty dostawy” 


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązywać będą od daty ich opublikowania na stronie www.alseedgarden.pl w zakładce „ Regulamin”


7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od umowy zakupu. Gwarantujemy prawo do zwrotu towaru zakupionego przez Internet przez Konsumenta (klienta detalicznego nie będącego przedsiębiorcą) bez obowiązku podawania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przesyłki przez nabywcę.

Warunkiem skorzystania z tych uprawnień przez nabywcę jest powiadomienie sprzedawcy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki o zamiarze odstąpienia od umowy zakupu zgłoszone telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Po otrzymaniu zgłoszenia sprzedawca uzgodni z nabywcą sposób i miejsce zwrotu zakupionych produktów. Koszt przesyłki zwrotnej w takiej sytuacji ponosi nabywca. W przypadkach uszkodzenia przez nabywcę opakowań jednostkowych w sposób uniemożliwiający ponowną ich sprzedaż, sprzedawca ma prawo do obniżenia wysokości zwracanej nabywcy kwoty o wysokość adekwatną do wysokości obniżenia wartości zwracanych produktów. Do zwracanych produktów powinien zostać dołączony paragon lub faktura VAT, a jeśli jest to z jakichś względów niemożliwe, jakikolwiek inny dowód (np. naklejka adresowa z przesyłki), że zwracane produkty zostały zakupione w naszej firmie.

Dane adresowe do składania reklamacji oraz informacji o odstąpieniu od umowy zakupu:

ALSEED GARDEN
MARYNIN 195 F
21-030 MOTYCZ
Tel. 663 063 435
Adres mailowy: biuro@alseedgarden.pl


8.POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - 
INFORMACJA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest ALSEED GARDEN Marynin 195F, 21-030 Motycz, tel.663-063-435, biuro@alseedgarden.pl,

Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1) marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego  interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ofert telefonicznie, rozdawanie folderów, ulotek;

2) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Przetwarzanie danych dla ww. celów nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

1) istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani/ Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;

2) przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych;

3) obowiązywania zgody na otrzymywanie newslettera, do czasu jej cofnięcia (wypisania się z newslettera).

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, może Pani/Pan Państwo w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych, w tym newslettera oraz zawarcia i wykonania umowy.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

Właścicielem i Administratorem sklepu jest:

ALSEED GARDEN
MARYNIN 195 F
21-030 MOTYCZ
NIP 7132856026
Tel. 663 063 435
Adres mailowy: biuro@alseedgarden.pl